لیست دانشگاه های وزارت بهداشت برای ورودی های کشور هندوستان
( 2017-2018 )

در جدیدترین لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای ورودی های 2017-2018 با در نظر گرفتن 700 دانشگاه برتر QS و 800 دانشگاه برتر Times و 500 دانشگاه برتر Shanghai در صورت وجود واحد پزشکی مورد تایید می باشند.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد و برای ورودی های دانشگاه های کشور هندوستان به شرح زیر اعلام گردیده است.

دانشگاه های موجود در لیست در صورت وجود واحد پزشکی مورد تایید می باشند

Indian Institute of Science (IISc) Bangalore university of delhi National Institute of Technology Rourkela Tezpur University Tata Institute of Fundamental Research Sri Venkateswara University Indian Institute of Technology Bombay Aligarh Muslim University Indian Institute of Technology Madras Indian Institute of Technology Kanpur Indian Institute of Technology Kharagpur Indian Institute of Technology Roorkee 012-university-Indian-Institute-of-Technology-Guwahati-IITG University of Delhi University of Calcutta University of Panjab University of Pune Jadavpur University Amrita University University of Andhra Birla Institute of Techlogy and Science