تصویب و تایید نهایی لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای ورودی های 2019-2018

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت برای ورودی های 2019-2018 پس از تصویب شورای عالی ارزشیابی و تایید نهایی مقام محترم وزارت جهت اطلاع در سایت معاونت آموزشی و سایت مرکز خدمات آموزشی قابل دسترس می باشد. ضروري است متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور در رشته هاي علوم پزشكي بر اساس ليست جدید که سالیانه مورد بازنگری قرار می گیرد، از ابتدای سپتامبر 2018صرفا در دانشگاه های موجود در این لیست نسبت به اخذ پذيرش خود اقدم نمايند. بديهی است اين وزارت هيچگونه تعهدي نسبت به ارزشيابي مدارك يا ارائه تسهيلات به دانشگاه هاي خارج از اين ليست نخواهد داشت.

لازم به ذکر است این لیست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و از سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاههای موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل مورد تایید بوده و مدارک صادره طبق ضوابط قابل ارزشیابی می باشد و برای ورودی های دانشگاه های کشور هندوستان به شرح زیر اعلام گردیده است.

Indian Institute of Science (IISc) Bangalore Sri Venkateswara University Indian Institute of Technology Bombay Aligarh Muslim University University of Delhi University of Panjab University of Pune Jadavpur University Amrita University University of Andhra Birla Institute of Techlogy and Science