سطح بندی دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت سال ۲۰۱6

تذكر مهم : مواردي كه در ليست‌هاي مذكور موجود بوده، ليكن قبلاً براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي از ليست دانشگاههاي مورد تاييد وزارت متبوع خارج گرديده است، قابل ارزشيابي نمي‌باشند.

توجه:شعبات كليه دانشگاههاي معتبر كشورهاي خارجي اعلام شده در ليست وزارت متبوع و در رتبه‌بنديهاي جهاني Times ، QSو شانگهاي، در ساير كشورهاي خارجي غير معتبر مي‌باشند.

بر اساس مصوبات يكصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي ارزشيابي مورخ 15/11/90 ، 1000 دانشگاه برتر در رتبه‌بنديQS و 500 دانشگاه برتر در رتبه‌بندي شانگهاي و 500 دانشگاه برتر در رتبه‌بنديtimes در فهرست دانشگاههاي معتبر وزارت متبوع قرار گرفت.

براساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي مورخ 20/9/90 دوره‌هاي كارشناسي ارشد صرفاً By Researchقابل ارزشيابي نمي‌باشد.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه انستيتو علوم پزشكي ال اينديا کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه بمبئي کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه پزشكي دكتر ام.جي.آر- تاميل نادو، مدرس کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، كالج داروسازي همدرد کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه هندوي بنارس و كالجهاي وابسته کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه مانيپال کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه جواهر لعل نهرو کشور هندوستان از سال تحصیلی 18-2017 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.

با توجه به آخرین تصمیمات شورایعالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل امده، دانشگاه راجیوگاندی کشور هندوستان از سال تحصیلی 17-2016 از لیست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج گردید.