پزشکی (MBBS) یا دکترای داروسازی (Pharm-D)کدام گزینه بهتری است ؟

Birla Institute of Techlogy and Science, Pilani

انتخابMBBS یا Pharm-D (دکترای داروسازی)؟

منظور از MBBS در واقع بدون در نظر گرفتن هر گونه تحصیلات در سطح کارشناسی ارشد یا تخصص، مانند دکترای MBBS می باشد و نه بیشتر. ما در اینجا لیستی از دروس هر دو دوره را ارائه می دهیم تا دانشجویان با دیدی روشنتر انتخاب کنند.

Syllabus

Syllabus of Pharm-D (comparing with mbbs)
First Year
1.1 HUMAN ANATOMY & PHYSIOLOGY
1.3 MEDICINAL BIOCHEMISTRY
BIOLOGY/ MATHS:
Second year
2.1 PATHOPHYSIOLOGY
2.2 PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY
2.4 PHARMACOLOGY – I
2.5 COMMUNITY PHARMACY( very important)
2.6 PHARMACOTHERAPEUTICS – I
Third year
3.1 PHARMACOLOGY – II
3.3 PHARMACOTHERAPEUTICS – II
3.4 PHARMACEUTICAL JURISPRUDENCE
Fourth year
4.1 PHARMACOTHERAPEUTICS – III
4.2 HOSPITAL PHARMACY
4.3 CLINICAL PHARMACY
4.6 CLINICAL TOXICOLOGY
Fifth year
5.1 Clinical Research
5.2 Pharmacoepidemiology and
Pharmacoeconomics
5.3 Clinical Pharmacokinetics &
Pharmacotherapeutic Drug Monitoring
5.4 Clerkship
Sixth Year:
Internship or residency training including postings in speciality units. Student should independently provide the clinical pharmacy services to the allotted wards.
(i) Six months in General Medicine department, and
(ii) Two months each in three other speciality departments
Internship._ (1) Internship is a phase of training wherein a student is expected to conduct actual practice of pharmacy and health care and acquires skills under the supervision so that he or she may become capable of functioning independently.
The following are the expected role of a pharmacist in the future health sector which given by IPA:

MBBS syllabus
Proposed MBBS curriculum by MCI.Structure and Duration of the Course
The committee recommends the following for consideration for implementation:
4.5 years course + 1 year internship).The course would be of 5.5 years duration with one year internship and provision for elective periods of 6 months before or after internship. Curriculum can be divided into core and non-core with the non-core part of the curriculum be made elective or applied.Subject covered
Group A:
Year1-
Anatomy,
Physiology and Biochemistry;
Year 2-
Pathology,
Microbiology and Pharmacology
Group B:
Year 4-
Medicine,
Surgery
Obstetrics and Gyanecology,
Paediatrics,
Family Medicine and Community health
Group C :
Year 2-
Forensic medicine
Year 3 and 4-
ENT and Opthalmology,
STD and Dermatology,
Orthopaedics,
Accident and Emergency Medicine,
Radiology,
Anaesthesia,
Psychiatry
Elective options- clinical and research electives

Career options

Some of the roles of PharmD (community) pharmacists are as follows:
1. Patient medication history interview
2. Medication order review
3. Patient counseling regarding safe and rational use of drug
4. Adverse drug reaction monitoring
5. Drug interaction monitoring
6. Therapeutic drug monitoring
7. Participating in ward rounds
8. Providing drug information at the drug information and poison information centre..Career options available to PharmD Graduates:
v Community Pharmacy
v Hospital Pharmacy
v Pharmaceutical Industry
v Pharmacy Education
v Bio-medical research
v Geriatric Pharmacy
v Governmental Agencies
v Home Healthcare
v General Practice in Modern Medicines
v Insurance sector
v Health care documentation (like archivers)

Career options available to MBBS Graduates:
v General Practice
v Govt/Public sector/Private sector
v Academics
v Health care documentation
v Health care management
v Insurance sector

| پاسخ به بسیاری از پرسشهای متداول شما در تلگرام شیوه نوین |

جزئیات اضافی:

در دکترای داروسازی Pharm-D ،انجمن داروسازی هند از طریق دروس متفاوتی که ارائه می کند تقریبا همه بیماری ها را پوشش می دهد به طوری که هماهنگی خوبی میان اسامی و عناوین و کاربرد آن ها وجود دارد . اما در برنامه آموزشی MBBS برنامه ها تحت عناوین کلی مانند پزشکی ، اطفال، ENT و غیره دسته بندی شده اند.

نگرش دانشجو درباره کلاس پزشکی عمومی و جنبه کلینیکی آن:

  • دکترای داروسازی Pharm-D و MBBS در درس پزشکی عمومی و جنبه کلینیکی یکی هستند.
  • هر کس که دوره ی دکترای داروسازی را تمام می کند می تواند از پیشوند Dr. در قبل از اسمش استفاده کند.
  • بحث ما در مورد خدمات سلامت عمومی نیست . هدف کلی بهبود سرویس خدمات است که برای هر دو انتخاب مهمترین هدف است.