يوگا چيست؟


يوگا راه اتحاد نيروهاي تن و روان است. يوگا طريقت باطني ارتباط و اتصال با آگاهي در هستي است و يوگا جستجوي حقيقت ذات در درون خويش است. يوگا راه دستيابي به سلامت تن و روان است. يوگا براي اصئلي استئار است که توانهاي جسم ، ذهن و روح انسان را شکوفارو متجلي مي سازد. تعليمات يوگا تمام تعليمات وجودي انسان را از حيث جسم و ذهن و روان و احساس و روح تحت تاثير شگرف خود قرار مي دهد و در جهت سلامتي و تعادل و نهايتاً تعالي اتنسنان عمل مي کند و از اين حيث به ورزشهاي ديگر که فقط به پرورش و سلامت جسم مي پردازد برتري دارد.

و آنچه يوگا را از ورزشهاي ديگر متمايز مي سازد ارائه راههايي براي تسلط بر نيروها و زيبائيهاي نهفته دروني است. همگان با تقويت و سالم سازي جسم يوگا به تربيت فکر و احساسات و هماهنگ ساختن قواي ذهني مي پردازد. يوگا افکار متفرق که انرژي مغز و سيستم اعصاب را هدر ميدهد تبديل به آرامش و تمرکز فکر و ذخيره سازي انرژي حياتي در سيستم اعصاب مي کند.