هاتـا يـوگـا


هاتا يوگا (يوگاي بدني) بر اساس آسانا (وضعيت بدني) و تکنيک هاي پاکسازي (شات کارم) و تکنيک هاي تنفسي (پرانايام) استوار است.

در طي دوره ها سعي بر اين است تمرينات عملي هاتا يوگا همراه با تعليمات ذهني يوگا (راجا يوگا) جنانا يوگا و (دانش يوگ) آرام آرام پرتو جو را به آرامش دروني و نزديک شدن به ذات پاک خالص خويش هدايت کند. تعليمات يوگا بوسيله پاتانجلي (Patanjli) فيلسوف و فيزيکدان برزگ هندي که حدود 2250 سال پيش مي زيسته به نام يوگا سوترا (Sutra) از متون کهن هندي جمع آوري و تدوين نموده و يوگا را عموميت بخشيده است.

پاتانجلي در يوگا سئترا براي رسيدن به سامادهي از هشت مرحله نام مي برد که عبارتند از:

  • 1-ياما (Yama) رعايت اصول اخلاقي و اجتماعي.
  • 2-نياما (Niyama) انظباطات فردي.
  • 3-آسانا (Asana) تمرينات بدني.
  • پراناياما (Pranayama) تکنيک هاي تنفسي و کنترل انرژي حياتي.
  • پراتياهارا (Pratyahara) رهايي از تسلط حواس و احاطه بر احساسات.
  • 6-دهارانا (Dhrana) توجه و تمرکز فکر.
  • 7-ديانا (Dhyana) تعمق و مراقبه (Meditation)
  • 8-سمادهي (Samadhi) اتحاد و اتصال و همسوئي با ذات هستي.